De Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer (VCGZ) is een samenwerkingsverband tussen drie kerkelijke stromingen: Remonstranten, Doopsgezinden en Vrijzinnig Protestanten met daarnaast de groepering niet gebonden kerkleden ‘En anderen’.  Het is een hecht samenwerkingsverband waar in de dagelijkse praktijk de oorspronkelijke kerkelijke stromingen geen rol meer spelen.

Daarnaast werkt de VCGZ regelmatig samen met een aantal kerkelijke organisaties binnen Zoetermeer:


Beraad van Kerken Zoetermeer

Het Beraad van Kerken is het overlegorgaan voor alle Zoetermeerse kerken. In het Beraad worden activiteiten met elkaar gedeeld en afgestemd.

Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer Noord
Het smaldeel Vrijzinnig Hervormden binnen de VCGZ heeft speciale banden met deze PKN wijkgemeente Zoetermeer Noord.

Apostolisch Genootschap
Het Apostolisch Genootschap vormt samen met de VCGZ het vrijzinnig smaldeel in het Beraad van Kerken Zoetermeer.

Feest van de Geest
Het feest van de geest is een landelijk georganiseerd evenement dat eens in de twee jaar plaats vindt.


Websites van organisaties waarmee wij direct of indirect relaties hebben:

Landelijke en regionale organisaties 

Vrijzinnige Websites en periodieken

  • Zinweb
  • Ad Rem is het maandblad van de remonstranten. Het blad heeft een informatief karakter met een brede belangstelling voor religie, cultuur, maatschappij en wetenschap. Het blad biedt remonstrants nieuws en informeert de lezer over ontwikkelingen op kerkelijk en oecumenisch gebied

(Vrijzinnig) Jongerenwerk 

Andere kerkelijke organisaties waar wij relaties mee onderhouden 

Overige interessante kerk-gerelateerde websites 

Overige interessante websites