Het bestuur van de VCGZ bestaat uit zes leden, en weet zich gesteund door leden die in commissies of als vertegenwoordiger bepaalde bestuurlijke of huishoudelijke taken uit handen nemen van het bestuur.

Daarnaast bestaan nog de besturen van de deelnemende kerkelijke groeperingen (vrijzinnig protestanten, remonstranten en doopsgezinden), die zorg dragen voor de contacten met de landelijke en regionale organisaties.

Voorganger en pastoraat
Sinds 1 juli 2013 is ds. Karl van Klaveren uit Den Haag onze voorganger. Hij is met name belast met preekbeurten, vormings- en toerustingswerk in onze kerk en in verzorgingshuizen.
Ds. K.H. van Klaveren is bereikbaar via e-mail: voorganger@vcgz.nl en (bij voorkeur op maandag) per mobiele telefoon 06–1104 1992. 

Voor het pastoraal werk wordt hij ondersteund door twee leden van onze gemeente, te weten Mw. drs. (th.) M.I.N. Hofman-de Groot en Dhr. T. Vessies. 

Op de pagina ‘Kerkdiensten’ vindt u het actuele preekrooster voor de komende periode.

Voor pastorale zorg kunt u afspraken maken met 
mw. drs. (th.) M. Hofman-de Groot, 079-352 04 30

Bestuur V.C.G.Z.
Het bestuur vergadert één keer per maand. Als u een van de bestuursleden wilt spreken, dan kan dat altijd tijdens het koffiedrinken na de dienst.

Voorzitter
Dhr. A.E. Vessies, 06-30398712

Secretaris
Dhr. M. Hofman

Penningmeester 
Dhr. R. Stienstra

Algemene bestuursleden
Dhr. M.M. Hofman

Mw. J.Annema

Mw. J.J.Sulkers

Overige bestuurlijke organen

Coördinator activiteiten Jaarprogramma
vacant

Verhuur kerkruimtes
Gertjan Koolstra,  06-511 832 61

Coördinator preekrooster 
Mw. J. Annema 

Coördinator tuincommissie 
Vacant mw. J. Annema

Coördinator communicatie (PR)
Mw. J.J. Sulkers

Coördinator organisten 
Mw. E. Gunzel-van der Straeten, 079-351 68 53

Functionarissen van de afzonderlijke kerkelijke denominaties:

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Zoetermeer

Voorzitter
Mw. E.N. van Son-de Waard

Secretaris
Dhr. N. van Walsum

Penningmeester
Dhr. C. Moerman

Ouderling PKN met bijz. opdracht Zoetermeer
Dhr. C. Moerman

Doopsgezinde gemeente Zoetermeer
Voorzitter
Mw. T.H. de Wit-Welling

Secretaris
Hr. M.M. Hofman, 079-352 04 30

Remonstrantse gemeente Zoetermeer
Contactpersoon 
Dhr. A.E. Vessies, 06-30398712

Vertegenwoordigers in externe relaties:

Beraad van Kerken 
ds. K.H. van Klaveren, 06-110 419 92

Diakonaal Overleg Zoetermeerse kerken (DOZK): Vacant

Oecumenische Werkgroep Zoetermeer Dorp (OWZD) 
(voorheen Overleg Centrum Kerken) vacant 

Interkerkelijk Comissie voor Godsdienst Onderwijs 
op Openbare Scholen (ICGOS)
vacant

Interkerkelijke Stichting voor de Geestelijke Verzorging 
in Zorgcentra te Zoetermeer (ISGVZZ)
 
Mw. drs. (th.) M.I.N. Hofman-de Groot, 079-352 04 30