Naam:Vereniging “Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer (VCGZ)
 RSIN:816 569 800       (RSIN = Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
 Fiscaal nummer:Voor zover bekend: niet van toepassing
PostadresJulianalaan 3, 2712CB Zoetermeer
Bezoekadres:Julianalaan 3, 2712CB Zoetermeer
Doelstelling:Artikel 2 van de statuten:
De vereniging stelt zich ten doel vanuit het Evangelie van Jezus Christus te werken aan de opbouw en het maatschappelijk functioneren van een open vrijzinnige geloofsgemeenschap.
Beleidsplan
(statutair)
Artikel 3 van de statuten:
Zij [lees: “de vereniging”] tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het houden van kerkdiensten en kerkelijke plechtigheden;
b. het verlenen van pastorale zorg;
c. het organiseren van kringen, gemeente- en wijkavonden;
d. het geven van onderwijs en cursussen;
e. het begeleiden van en deelnemen aan interkerkelijke, oecumenische, maatschappelijke en andere activiteiten die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.
Beleidsplan
(het werk dat de instelling doet)
Het bestuur voert de taken uit conform de statuten en de besluiten van de algemene vergadering. In het kader van de vernieuwing is een toekomst visie geschreven en vastgesteld, die de leiddraad is voor inhoudelijke vernieuweing zoals het nieuwe programma voor Vorming en Toerusting, dat op een separate subpagina kan worden geraadpleegd.
Daarnaast zijn verbeteringen en moderniseringen van het kerkgebouw goedgekeurd, die stapsgewijs worden uitgevoerd.
Beleidsplan
(De manier waarop de instelling geldt werft)
Artikel 7 van de statuten
lid 1. De inkomsten der vereniging bestaan uit de bijdragen van leden en donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en toevallige baten. 
Beleidsplan
(Het beheer van het vermogen van de instelling)
Het beheer van het vermogen geschiedt door het bestuur, op grond van de jaarlijkse begroting nadat die door de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd.
Beleidsplan
(de besteding vanhet vermogen van de instelling )
De besteding van het vermogen geschiedt door het bestuur, op grond van de jaarlijkse begroting nadat die door de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd.
Bestuursfuncties:Artikel 9 van de statuten:
Lid 1: Het bestuur bestaat uit ten minste zes en ten hoogste vijftien leden, van wie vier de functies vervullen van onderscheidenlijk voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, die door de ledenvergadering als zodanig worden benoemd. De overige functies worden door het bestuur onderling geregeld. 
Indien het aantal bestuursleden onder het voorgeschreven minimum is gedaald oefenen de overgebleven leden – in afwachting van de vervulling van de vacature of vacatures – de taken van het bestuur uit. Het niet-voltallige bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Namen van de bestuurdersZie de rubriek Bestuur op deze website voor de actuele bestuurssamenstelling.
Het beloningsbeleidDe bestuurders krijgen geen beloning. In voorkomend geval worden onkosten gedeclareerd bij de VCGZ.Voor zover een voorganger en/of pastorale medewerkers worden benoemd, worden deze beloond volgens de algemene regels van het kerkgenootschap waartoe de voorganger en/of de pastorale medewerker behoren.