Ingevolge nieuwe regelgeving van de Belastingdienst moeten vanaf 1 januari 2014 gegevens over ANBI’s worden vermeld op hun eigen website. De VVP maakt hiervoor gebruik van de gemeenschappelijke VCGZ website. In de navolgende tabel staan de verplichte onderwerpen en daarbij behorende antwoorden. 
  

Naam:Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Zoetermeer (VVP Zoetermeer)
RSIN:816 567 323  
(RSIN = Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Fiscaal nummer:Niet van toepassing
PostadresAntigoneschouw 13, 2726 KD Zoetermeer
Bezoekadres:Julianalaan 3, 7212 CB Zoetermeer
 Doelstelling:Artikel 2 van de statuten:
De vereniging stelt zich ten doel: 
a. in het algemeen samenwerking te verkrijgen van hen die in de Protestantse Kerk in Nederland het vrijzinnige element willen handhaven en versterken; 
b. in het bijzonder in Zoetermeer en omgeving daartoe op te treden; 
c. het verdiepen en versterken van het vrijzinnig-christelijke geloofsleven en het uitdragen van vrijzinnig-christelijke beginselen en aldus de godsdienstige en kerkelijke belangen der leden te behartigen.
Beleidsplan
(statutair)
Artikel 3 van de statuten:
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. vrijzinnige christenen op te wekken zich bij de vereniging aan te sluiten; 
b. het houden van kerkdiensten, kerkelijke plechtigheden en verteluren;
c. het geven van godsdienstonderwijs en cursussen;
d. het verlenen van pastorale zorg;
e. het houden van vergaderingen en samenkomsten ter bespreking van godsdienstige, kerkelijke en verenigingsbelangen;
f. het verzorgen en verspreiden van geschriften en bladen die het doel van de vereniging bevorderen;
g. het beijveren van een vertegenwoordiging in het bestuur van de plaatselijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland;
h. het instellen van commissies en het vormen van werkverbanden voor bepaalde doeleinden en werkzaamheden, gelegen binnen het bovenstaande doel van de vereniging;
i. het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met en het toetreden tot daarvoor in aanmerking komende verenigingen en groepen, die een gelijksoortig doel dienen;
j. het verlenen van steun aan geestverwante groeperingen, groepen en personen;
k. het beheren van één of meer eigen of gehuurde gebouwen.N.B. Deze doelstellingen worden grotendeels uitgevoerd in samenwerking met of door de VCVZ.
Beleidsplan
(het werk dat de instelling doet)
De VVP maakt deel uit van de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap te Zoetermeer. Bij die ANBI zijn de meeste activiteiten ondergebracht.
Beleidsplan
(De manier waarop de instelling geldt werft)
Artikel 7 van de statuten:
lid 1. De inkomsten der vereniging bestaan uit de bijdragen van leden en donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en toevallige baten.N.B. 
De VVP maakt deel uit van de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap te Zoetermeer. Bij die ANBI is de actieve geldwerving ondergebracht.
Beleidsplan
(Het beheer van het vermogen van de instelling)
Het beheer van het vermogen geschiedt door het bestuur, op grond van de jaarlijkse begroting nadat die door de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd.
Beleidsplan
(de besteding vanhet vermogen van de instelling)
De besteding vindt plaats op grond van de jaarlijkse begroting, nagenoeg geheel aan de verbetering van het kerkgebouw
Bestuursfuncties:Artikel 8 van de statuten:
Lid 1: Het bestuur bestaat uit ten minste drie doch bij voorkeur vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
Lid 5: De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering als zodanig benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan en regelt eventuele tijdelijke vervanging.
Namen van de bestuurdersZie de rubriek Bestuur op deze website voor de actuele bestuurssamenstelling. 
Het beloningsbeleidDe bestuurders krijgen geen beloning. In voorkomend geval worden onkosten gedeclareerd bij de VCGZ.Zolang de VVP deel uitmaakt van de VCGZ wordt de voorganger betaald door de VCGZ volgens de regels van het kerkgenootschap waartoe de voorganger behoort.